top of page
casinopic.jpg

วันนี้ในที่ประชุมเครือข่ายคณาจารย์และสื่อสารมวลชน ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการพนัน ได้จัดเวทีรณรงค์การสื่อสารต้านภัยพนันในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆของไทย
 

รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า การเล่นการพนันในกลุ่มนักศึกษา เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ถือว่ามีความเสี่ยงมาก เนื่องด้วยนักศึกษาเป็นกลุ่มคนที่เชื่อคนง่าย ขาดวิจารณญาณ และที่สำคัญยังเชื่อในโชคชะตามากขึ้น และค่านิยมในสังคมที่ใช้เงินมีมากขึ้น ทำให้เราต้องเร่งตระหนักและร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อหยุดและยับยั้งทัศนคติในเชิงบวกของการเล่นการพนันในกลุ่มนักศึกษา ตรวจสอบพบ เล่นการพนัน ออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ บาคาร่า และสล็อต ได้รับความนิยมสูง และแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้หญิงอีกด้วย

 

ขณะที่ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ" โดยผลการวิจัยพบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การเล่นพนันมาก่อนแล้วปรับเปลี่ยนมาเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งการเล่นการพนันครั้งแรกจะมีอิทธิพลต่อความถี่ในการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติเกี่ยวกับการเล่นการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์กับหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ การนำเสนอของสื่อ จึงจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากขึ้น ประกอบกับ มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษารู้เท่าทันสื่อ และเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของการพนันให้มากขึ้นด้วย และมีความเชื่อเรื่องรวยทางลัด รวยเร็ว ทำให้เริ่มเข้าสู่การพนันมากขึ้นตามมาด้วย

bottom of page